جنوب توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت حق دارد سكوتش را بشكند / عطريانفر در دفاع از جهانگيري

مدت‌هاست دولتمردان از مخروبه‌اي كه از دولت‌هاي نهم و دهم تحويل گرفته‌اند، صحبت مي‌كنند. مساله‌اي كه تاحدي به آن پرداخته شد ولی مصاديق و جزييات آن مسكوت مانده هس

دولت حق دارد سكوتش را بشكند / عطريانفر در دفاع از جهانگيري

عطريانفر در دفاع از جهانگيري: دولت حق دارد سكوتش را بشكند

عبارات مهم : سياسي

مدت هاست دولتمردان از مخروبه اي كه از دولت هاي نهم و دهم تحويل گرفته اند، صحبت مي كنند. مساله اي كه تاحدي به آن پرداخته شد ولی مصاديق و جزييات آن مسكوت مانده هست. معاون اول رييس جمهور روزگذشته از همين سكوت گفت و اينكه اگر مورد نیاز باشد، موتور را روشن مي كند تا اين سكوت را بشكند.

محمدعطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران به «اعتماد» از سكوت جهانگيري و شروط شكستن آن مي گويد.

معاون اول روز گذشته گفته كه از مقطعي به او توصيه شده است سكوت كند. برخي اوقات دولتمردان سخن از موانعي بر سر راه دولت مي گويند ولی مصاديق آن را بيان نمي كنندبه عنوان نمونه رييس جمهور چندين بار گفته كه مخروبه اي از دولت قبل تحويل گرفته ولی آن را تشريح نكرده هست. اين مساله چقدر با شفافيت در تضاد است؟

دولت حق دارد سكوتش را بشكند / عطريانفر در دفاع از جهانگيري

آقاي جهانگيري يك شخصيت هوشمند سياسي هست. تجارب مديريتي و تجارب سياسي اش در پارلمان، مديريت كلان، دولت و موقعيتش در نهادهاي انقلابي از جمله جهادسازندگي از او شخصيت ممتاز و معتبري ساخته هست. اين شخصيت امروز در عالي ترين سطح از موقعيت سياسي خود واقع شده است است و با توجه به ضرورت روزگار، نسبت به برخي از پرسشها گام هاي موثري را بر مي دارد. در مقطعي آقاي جهانگيري در نقد دولت آقاي احمدي نژاد سخناني را مطرح كرد و از برخي نهادهاي فراتر از دولت از ايشان درخواست کردند كه سطح بیانات نقدآميز خود را كاهش داده و بيشتر به دستاوردهاي دولت خود بپردازند. اين تذكر البته از جهتي درست و صحبتي هم كه انتقال یافته شده است دلسوزانه بوده است.

جامعه وقتي پوست اندازي كرده و دولتي را تغيير مي دهد، در مقطع زماني كوتاهي به عنوان نمونه سه ماه تا 6 ماه مي پذيرد كه دولت پيشين نقد شده است و اشكالات آن مرتفع شود. با اين حال نمي توان تاپايان دولت دوم با چنين رويه اي پيش رفت و دولت قبل را به صورت هميشگي به نقد كشيد. از آنجا كه دولت آقاي احمدي نژاد در طول 8 سال زيرساخت هاي اقتصادي كشور را از بين برده و مصيبت هاي زيادي براي دولت به وجود آورده هست؛ طبيعي است كه دولت آقاي روحاني در هربخشي كه مي خواست ورود كند، مي فهميد با چه وانفسايي مواجه است و با چه مشكلاتي بايد دست و پنجه نرم كند.

مدت‌هاست دولتمردان از مخروبه‌اي كه از دولت‌هاي نهم و دهم تحويل گرفته‌اند، صحبت مي‌كنند. مساله‌اي كه تاحدي به آن پرداخته شد ولی مصاديق و جزييات آن مسكوت مانده هس

از اين رو بود كه سمت و سوي نقدآميز همچنان به سمت دولت احمدي نژاد مطرح مي شد. در اين بين آقاي جهانگيري در مقطعي تلاش كرد تا از سطح سخنان نقدآميز بكاهد. به هر صورت به عنوان يك اقدام سياسي و هوشمندانه اين امر پذيرفته شده است هست. ليكن سكوت دولت و معاون اول يا رييس جمهور مبناي اين نمي شود كه صورت هايي كه در گذشته پرونده تباهي داشته اند، جرات كرده و دوباره به صحنه شانتاژهاي تبليغاتي بازگردند. در چنين موقعيتي دولت مجددا به پاسخ به فضا سازي ها و رفتارهاي شانتاژآميز برخواهد آمد. به طور طبيعي دولت حق دارد كه در چنين شرايطي موضع گيري كند.

اينكه آقاي جهانگيري دوباره موتور را روشن خواهد كرد در شرايطي مطرح شده است كه دولت روحاني زبان نقدآميز خود را كنترل كرده ولی طرف برابر شانتاژ هايش را ادامه مي دهد. منطق اين سكوت يا به سكوت واداشتن حداقل حكم مي كند كه آنان نيز، در شانتاژ سياسي و فضاسازي، خود را كنترل كنند. وقتي كه عوامل دولت آقاي احمدي نژاد بخواهند فضا را به هم بريزند، اين حق مسلم دولت است كه از حقوق خويش دفاع كند و به جامعه نشان دهد كه به چه دليل اين نقدها مطرح مي شود و بايد در برابر به هم خوردن اين تعادل سياسي و اقتصادي در دولت قبل لب به سخن بگشايد.

وقتي ادعا مي شود كه تخلف يا ناكارآمدي هايي در دولت قبل بوده ولی اين ادعا به درستي براي افكار عمومي تشريح نمي شود، چه تاثيري بر نگاه جامعه مي گذارد؟ آيا فاش نكردن موارد غلط های و تخلف كه معاون اول هم به آن اشاره مي كند، از اعتماد عمومي نسبت به دولت نمي كاهد؟

بارها اشاره شده است كه اين دولت بايد در قبال عملكرد خود و آنچه از دولت قبل در اختيار گرفته با بيان گويا و زبان صريح، مخاطب خويش را توجيه كند. دولت بايد نشان بدهد كه چه چيزي را تحويل گرفته و چه گام هاي رو به جلويي را برمي دارد. متاسفانه دولت در اين زمينه زباني قاصر داشته است و نتوانسته دستاوردهاي خود را براي مردم بازگو و به معناي واقعي كلمه مردم را از آن مطلع كند. اصلاح طلبان نيز از اين جهت نقد دارند.

دولت حق دارد سكوتش را بشكند / عطريانفر در دفاع از جهانگيري

توصيه به سكوت ها از سوي اصلاح طلبانرخ داده است؟

ما بناي اين را نداريم كه تا پايان هشت سال دولت آقاي روحاني به نقد دولت احمدي نژاد بپردازيم. به سكوت واداشتن معاون اول و دولت، خارج از اراده اصلاح طلبان و خارج از نيروهاي طرفدار دولت بوده هست. نهادهايي بوده اند كه از سر دلسوزي تذكراتي مي دادند و اين تذكرات به رسميت آشنا شد و معاون اول به آن توجه كرد. براي اينكه اين سكوت پايدار بماند بايد شانتاژچيان نيز سكوت كنند. تصور نكنند چون دولت سكوت كرده آنها مي توانند حمله كنند .

مدت‌هاست دولتمردان از مخروبه‌اي كه از دولت‌هاي نهم و دهم تحويل گرفته‌اند، صحبت مي‌كنند. مساله‌اي كه تاحدي به آن پرداخته شد ولی مصاديق و جزييات آن مسكوت مانده هس

در برابر پارلمان اصلاحات، شما مدل «مجمع ملي اصلاح طلبان» را مطرح كرديد. اين ايده را كارگزاران بيان كرده است؟

اين ايده متعلق به هيچ كس نيست و در عين حال متعلق به همه هست. همه شخصيت هاي موثر اصلاحات جمع بندي كرده اند كه در افق پيش روي بايد حوزه هاي موثر اصلاحات كه در قالب شوراهاي مشورتي و شوراهاي فردي و شوراي هماهنگي كه هريك صدايي را نمايندگي مي كردند، تجميع شده است و به يكپارچگي و توافق و تفاهم دست پيدا كنند. در اين راه گام هايي برداشته شده است و برخي احزاب پيشنهاداتي داده اند. جمعي از صورت هاي موثر اصلاح طلب نمايندگي پيدا كرده اند كه پيش نويسي را تنظيم كنند و با همفكري ديگر احزاب و شخصيت ها و تحت ارشادات آقاي خاتمي به عنوان نماد و پرچمدار جريان اصلاحات آن را به توافق عمومي برسانيم.

پيش نويس را چه كساني تدوين كرده اند؟

دولت حق دارد سكوتش را بشكند / عطريانفر در دفاع از جهانگيري

من از اظهارنظر روي افراد معذور هستم ولي اين مساله تحت سياست هايي پيش مي رود كه مورد تاييد آقاي خاتمي است.

آيا در تقابل با پارلمان اصلاحات است؟

در تقابل نيست. عملا مشابه تصويري است كه از پارلمان اصلاحات وجود دارد و همان دغدغه ها را تامين مي كند. بايد پيش نويس عرضه شده است و راجع به آن نظر سنجي شود.

مجمع ملي اصلاح طلبان چه ساختاري دارد؟

جزييات آن اعلام خواهد شد. بايد توافق صورت بگيرد تا مولفه ها مشخص شود.

واژه های کلیدی: سياسي | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs